Návrat předkupního práva na podíl spolumajitele u nemovitostí

09.11.2017

S účinností od 1. ledna 2018 se na základě pozměňovacího návrhu při schvalování novely nového občanského zákoníku vrací předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí. Pokud se spoluvlastník vzdá předkupního práva,musí se taková informace nově zapsat v katastru nemovitostí.

Citace zákona:

§ 1124

(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

§ 1125

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.

 

Co bude znamenat návrat předkupního práva pro vlastníky nemovitostí?

Vlastník jakékoliv nemovitosti má opět povinnost písemně nabídnout k odprodeji svůj podíl nejprve dalším spoluvlastníkům, kteří mají dva měsíce na rozmyšlenou, zda část nemovitosti koupí.

V případě, že spoluvlastníci odprodej odmítnou, může jej vlastník prodat třetí straně. Pokud ale svůj podíl neprodá ani jinému zájemci a cenu změní, musí opět podíl nejdříve nabídnout spoluvlastníkům s předkupním právem. Na možný prodej si pak počká další dva měsíce, které mají oslovení spoluvlastníci na reakci.

Co se týče věcí movitých, těch se změna týkat nebude. Navíc byla uzákoněna možnost spoluvlastníka vzdát se předkupního práva s účinky pro své právní nástupce, půjde-li o nemovitou věc zapsanou v katastru nemovitostí, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.

Účelem předkupního práva podílových spoluvlastníků je předcházení „rozdrobení“ vlastnického práva mezi mnoho spoluvlastníků. Předkupní právo spoluvlastníků má tedy umožnit – pokud spoluvlastníci svého práva využijí – postupné „srůstání“ spoluvlastnických podílů v jeden, takže nakonec – při důsledném využití předkupního práva – zůstane věc v majetku jediného vlastníka. Praktické výhody pochopí nejlépe ten, kdo se někdy musel dohadovat se spoluvlastníky na hospodaření se společnou věcí.

Od 1. ledna 2018 dojde v podstatě k návratu k původní právní úpravě, která platila do konce roku 2013.


Reality s tradicí

již od roku 1998