Proces rekodifikace

24.09.2013

V současné době probíhá jeden z největších přelomových procesů moderních soukromoprávních dějin České republiky – tzv. proces rekodifikace. V rámci procesu rekodifikace došlo k přijetí dvou stěžejních zákonů, jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“) a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“). Naopak dochází ke zrušení řady předpisů, jedná se zejména o zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré tyto změny nastanou k datu 1. 1. 2014.

Jednou z nejvýznamnějších změn, které nový občanský zákoník přináší, je sjednocení úpravy doposud platného obchodního práva a práva občanského. Tímto dochází k odstranění tzv. dvoukolejnosti soukromoprávní úpravy. Do budoucna tak již například nebudou platit odlišné podmínky pro uzavírání smluv, odpovědnost či různé lhůty promlčení pro podnikatele a běžné občany. Takto si jsou vztahy mezi podnikateli a běžnými občany postaveny naroveň a dochází zejména k celkovému zjednodušení celé úpravy soukromého práva. Určitou specifickou kategorií osob zůstávají i nadále spotřebitelé (zjednodušeně osoby nepodnikající nebo jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti s podnikatelem). Vzhledem k tomu, že spotřebitelé jsou považováni za osoby ve slabším postavení oproti podnikatelům, poskytuje jim NOZ zvláštní ochranu.

Jednou ze stěžejních zásad, ke kterým se nový občanský zákoník hlásí, je zásada dispozitivnosti. V souladu s touto zásadou je možné se ve smluvním ujednání odchýlit od zákonné úpravy, pokud to zákon výslovně nezakazuje nebo pokud to neodporuje dobrým mravům,veřejnému pořádku či právům týkajících se postavení osob. Jestliže si strany smlouvy nezvolí úpravu zvláštní (neodchýlí se), použije se úprava stanovená v zákoně.

Další zásadou je zásada, že na právní jednání (pozn. dnes právní úkony) je třeba hledět spíše jako na platné než na neplatné. Dle této zásady je nutné právní jednání vykládat vždy tak, aby byla zachována jejich platnost, což byl prvotní úmysl stran smlouvy. V této souvislosti se NOZ odklání od formalistického posuzování platnosti smluv a přisuzuje větší důraz vůli a úmyslu jednajících stran.

V souvislosti s novou právní úpravou je taktéž nutné revidovat řadu smluv, upravit procesy uzavírání smluv či změnit jednotlivé vzory smluv. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu přelomovou a značně obsáhlou změnu (jen pro ilustraci uvádíme, že NOZ obsahuje 3081 paragrafů), věnujeme se studiu nové právní úpravy již po delší dobu a podrobně analyzujeme veškeré dopady na současnou právní úpravu, zejména závazky. Z těchto důvodů více než jiní pociťujeme nutnost řádně se na účinnost zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku připravit a jsme všem klientům v tomto ohledu plně k dispozici.

Zdroj: © Copyright Advokátní kancelář Gürlich & Co.,www.akrg.cz


Reality s tradicí

již od roku 1998

Nabídka více než 190 nemovitostí